Je skvělé vyhrát, přetěžké je vyhrávat

rychlostní schopnosti

22.03.2009 19:23

Rychlostní schopnost

Úvod Tělesná cvičení  Pohybové schopnosti Zákony ontogeneze Morfologická stavba Metodologie a statistika
    Síla Rychlost Vytrvalost Obratnost

R. S. je schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20 s) co možná nejrychleji.

 

Struktura R.S.:  

1) reakční rychlostní schopnost: a) jednoduchá: od podnětu do začátku pohybu (podněty mohou být dotykové - taktilní, sluchové - akustické, zrakové – vizuální), reakční časy se pohybují okolo jedné až dvou desetin sekundy
b) výběrová: zde platí Hickův zákon, který říká, že vztah mezi výběrovou reakční dobou a logaritmem počtu alternativ je lineární.
2) akční (realizační) rychlostní schopnost: od začátku pohybu do jeho skončení, pro její hodnocení využíváme kinogramy (záznamy pohybu) a dělíme ji na:
a) akcelerační: dosažení maximální rychlosti pohybu (šlapavý způsob běhu)
b) frekvenční: rychlost střídání kontrakce a svalové skupiny (švihový způsob běhu, tečkování, dotýkání)
c) rychlost se změnou směru: rychlost spojená se změnou směru: (sportovní hry, člunkový běh, hvězdicový běh)

 

Biologický základ:  

1) vliv dědičnosti až 80-90%, jedná se o podíl rychlých a pomalých svalových vláken - příklady počtu a průřezu rychlých a pomalých svalových vláken u jednotlivých druhů sportu jsou uvedeny v tabulce níže.
2) vliv ostatních P.S.:

 

a) explozivní S.S.
b)      rychlostní vytrvalost
c)      pohyblivost (10-16% výkonu u vrcholových sprinterů)

Tab. Tabulka sportů a procentuální zastoupení jednotlivých druhů svalových vláken a průměrný povrch jednotlivých svalových vláken. (Wilmore & Costill, 1988)

sportovní odvětví

pohlaví

svalová skupina

pomalá vlákna %

rychlá vlákna %

průřez pomalého vlákna (m2)

průřez rychlého vlákna (m2)

sprint

m

Gastrocnemius

24

76

5,878

6,034

 

ž

Gastrocnemius

27

73

3,752

3,930

dlouhé tratě

m

Gastrocnemius

79

21

8,342

6,485

 

ž

Gastrocnemius

69

31

4,441

4,128

cyklistika

m

Vastus Lateralis

57

43

6,333

6,116

 

ž

Vastus Lateralis

51

49

5,487

5,216

plavání

m

Posterior Deltoid

67

33

-

-

kulturistika

m

Gastrocnemius

44

56

5,060

8,910

 

m

Deltoid

53

47

5,010

8,450

triatlon

m

Posterior Deltoid

60

40

-

-

 

m

Vastus Lateralis

63

37

-

-

 

m

Gastrocnemius

59

41

-

-

kanoistika

m

Posterior Deltoid

71

29

4,920

7,040

střelectví

m

Gastrocnemius

38

62

6,367

6,441

netrénovaní

m

Vastus Lateralis

47

53

4,722

4,709

 

Metody rozvoje R.S.

a) rozvoj reakční rychlosti: 1) Metoda opakování: co nejrychlejší reakce na určitý signál (optický, akustický, taktilní). Doporučuje se střídat druhy podnětu i reagující části těla. Platí zde zásada postupnosti: očekávaný signál - neočekávaný signál - pohybující se předmět jako signál - výběrová reakce spojená s rozhodováním.
  2) Analytická metoda: rozdělení pohybové činnosti na dílčí části a nácvik rychlosti těchto jednotlivých částí.
  3) Senzorická metoda: tato metoda je založená na vnímání a rozlišování setin sekundy    ( trenér oznamuje dosažený čas reakce - při stejném úkolu odhaduje dosažený čas sportovec a dochází k porovnání s naměřeným časem - předem se stanoví požadovaná doba reakce a sportovec se snaží o dosažení těchto zadávaných hodnot )

b) rozvoj rychlosti jednotlivého pohybu:

 

základ rychlosti jednotlivého pohybu tvoří hlavně rychlost svalové kontrakce ( smeč, rychlost odhodu (míče, oštěpu,...), rychlost střelby, golfového úderu ). Pro rozvoj rychlosti jednotlivého pohybu tedy využíváme metody rozvoje silových schopností a to především metodu rychlostní a metodu plyometrickou.
c) rozvoj rychlosti komplexního pohybového projevu : jde o rozvoj akcelerace, frekvence, rozsahu pohybu, schopnosti rychlé změny směru
  1) Metoda syntetická: pohyb provádíme vcelku ( vhodná pro rozvoj změny směru )
  2) Metoda analytická: rozvíjíme jednotlivé složky zvlášť (starty z různých poloh - akcelerace, atletická abeceda - frekvence, protahování (nejen strečink ale i švihová cvičení ) - rozsah pohybu
 

( Choutka M., Dovalil J.:Sportovní trénink. Olympia 1991 )

  1) Metoda založená na zlehčení podmínek a využití doplňujících sil zrychlujících pohyb: zmenšení hmotnosti nářadí, snížení hmotnosti cvičence ( dopomoc trenéra ), snížení odporu vnějšího prostředí ( využití motovodičů u cyklistů ), využití setrvačnosti pro zrychlení pohybu ( běh z kopce ), využití pomocných zařízení zlehčujících pohyb   ( vleková zařízení atd. ).
  2) Metoda kontrastu zátěže: tato metoda využívá efektu zrychlujícího následného vlivu při cvičení se zvýšenou zátěží ( u vrhu koulí se doporučuje střídat zátěž 2 - 3x vyšší než je běžná hmotnost náčiní )
  3) Metoda senzorické aktivizace: tato metoda spočívá ve využití vodičů (zvukových, světelných, lidských ), které především pomocí zraku aktivizují sportovce k rychlejší lokomoci.
  4) Metoda zrychlení rozběhu: pokud zrychlíme rozběh dojde ke zrychlení i v jednotlivých fázích cvičení.
  5) Metoda zmenšování časoprostorových hranic cvičení: tato jednoduchá, ale ve sportovních hrách velice úspěšná metoda je založená na principech snížení hracího času, či zmenšení hrací plochy. V obou případech dochází ke zrychlení hry.
 

( Matvejev L.P.: Základy športového tréningu. Bratislava 1982 )

d) Rychlostní bariéra: a) vznik: jednostranné stereotypní zaměření tréninku na rychlost
  b) odstranění: 1) metoda vyhasínání: cvičení neprovádíme po delší čas
2) metoda kontrastu: usnadňující a ztěžující podmínky (rozbití bariéry)

 

Diagnostika R.S.: 

1) Motorické testy: jsou dvojího typu, první jsou zaměřeny na odhad reakčního času a jejich princip je založen na zachycení padajícího předmětu. Druhá skupina je zaměřena na měření celkového rychlostního projevu většinou složeného z reakční i akční rychlostního projevu.
2) Reaktometrie: reaktometr je zařízení, které současně podá signál (zvukový, vizuální) a zapne stopky. TO okamžitě reaguje stisknutím příslušného tlačítka. Toto zařízení dovoluje testovat jak jednoduché podněty tak i podněty složené (výběrová reakční rychlost).
3) Testování akční rychlosti jednoduchých pohybových aktů pomocí čítače: čítač je zařízení, které pomocí mikrospínačů či fotobuněk zaznamenává rychlosti jednoduchých pohybů (předpažení, trčení, přednožení atd.). Můžeme zaznamenávat s přesností až na miliontiny sekundy.

 

1) Motorické testy:

Testy reakční rychlosti
název zaměření popis poznámka
Zachycení padající gymnastické tyče zrakový analyzátor, inervace HK TO sedí rozkročmo na židli, ruku opřenou o opěradlo, examinátor vloží do otevřené dlaně tyč tak aby nulový bod byl na úrovni horního okraje ruky, v dalších 4 sekundách pustí tyč, opakujeme 5x měříme v cm, nejlepší a nejhorší škrtáme a ze zbývajících počítáme aritmetický průměr
Zachycení plochého měřítka rukou zrakový analyzátor, inervace HK TO sedí u stolu, ruka je přes okraj stolu, chycení plochého měřítka se děje pomocí protipohybu palce a prstů, opakujeme 20x měříme v cm, 5 nejlepších a nejhorších škrtáme a ze zbývajících počítáme aritmetický průměr
Zachycení plochého měřítka nohou zrakový analyzátor, inervace DK TO sedí čelem ke stěně a padající ploché měřítko zachycuje přitisknutím špičkou ke stěně, opakujeme 20x měříme v cm, 5 nejlepších a nejhorších škrtáme a ze zbývajících počítáme aritmetický průměr
 
Testy akční rychlosti
název zaměření popis poznámka
Tappink rukou frekvenční rychlost HK TO se střídavě dotýká dvou terčů (průměr 20cm), které jsou připevněny na stole ve vzdálenosti jejich středů 81 cm měříme počet celých cyklů za 20s           rstab = 0,75 (na 15s)
Tappink nohou ve stoje frekvenční rychlost DK TO stojí čelem ke zdi, kde je upevněn terč (20x20 cm ve výšce středu 36cm), zvedne nohu ze země, 2x se špičkou dotkne terče a opět ji položí na zem, totéž provede i druhou měříme celkový počet dvoudotyků za 15s
Tappink nouhou v sedě frekvenční rychlost DK TO sedí na židli a pohybuje preferovanou nohou přes 15cm vysokou desku tak aby se vždy dotknul špičkou země, počítáme cykly = 2 dotyky země měříme celkový počet cyklů za 20s
Běh na 50m s pevným startem akcelerační  rychlost DK, maximální běžecká rychlost TO vybíhají z polovysokého atletického startu ve skupinách nejméně dvoučlenných měříme čas s přesností na 0,1s                   rstab = 0,90
Běh na 20m s letmým startem maximální běžecká rychlost TO má 35 metrový náběh za kterým následuje 20 metrový měřený úsek a 20 metrový doběh, časoměřič vytváří s počáteční a cílovou metou rovnostranný trojúhelník měříme čas s přesností na 0,1s
člunkový běh rychlost se změnou směru dvě mety ve vzdálenosti 10m z nichž jedna je na startovní čáře, TO obíhá první dvě mety tak aby tato dráha tvořila osmičku, třetí a čtvté mety se dotýká měříme čas s přesností na 0,1s, zaznamenáváme lepší ze dvou pokusů
prostý člunkový běh 4x15m rychlost se změnou směru TO startuje z polovysokého startu a přebíhá co nejrychleji 4x mezi čarami (alespoň jednou nohou se musí dotknout za čarou měříme čas s přesností na 0,1s
člunkový běh s přenášením předmětů rychlost se změnou směru TO staruje z jedné z čar vzdálených 10m (průměr 50 cm), v protějším kruhu jsou umístěny dva špalíčky (5x5x5cm) které postupně musí přenést do startovního kruhu měříme čas s přesností na 0,1s, zaznamenáváme lepší ze dvou pokusů
Slalomový běh rychlost se změnou směru trasu tvoří 4 čáry( 2 a 2 ve vzdálenosti 915cm, 366 cm od sebe) a 4 židle uprostřed (ve vzdálenosti 305cm), TO vybíhá k protější čáře a vrací se k 1.židli - proběhne slalom tam a zpět a opět vybíhá k protější čáře a doběhne do cíle měříme čas s přesností na 0,1s, zaznamenáváme lepší ze dvou pokusů       rstab = 0,94
Běh na místě frekvenční rychlost DK TO stojí čelem k žebřinám, pažemi se přidržuje a na povel běží namístě maximální frekvencí po dobu 10s zaznamenáváme počet kroků za 10s

2) Reaktometrie:
Reaktometr je zařízení, které současně podá signál (zvukový, vizuální) a zapne stopky. TO okamžitě reaguje stisknutím příslušného tlačítka. Toto zařízení dovoluje testovat jak jednoduché podněty tak i podněty složené (výběrová reakční rychlost).

3) Testování akční rychlosti jednoduchých pohybových aktů pomocí čítače:

Čítač je zařízení, které pomocí mikrospínačů či fotobuněk zaznamenává rychlosti jednoduchých pohybů (předpažení, trčení, přednožení atd.). Můžeme zaznamenávat s přesností až na miliontiny sekundy.

 

Kontakt

Jiří Urban

tuhykk@seznam.cz

OTROKOVICE
765 02 Česká republika
SKYPE: atleturban

MASTERS - veteráni
+420 728 524 888 J.Urban
+420 703 535 060 J.Janoušek
+420 605 020 263 P.Gybas
+420 775 627 572 Z.Plesarová
+420 604 636 901 R.Novák
+420 608 224 946 F.Uhlík

předseda atletického oddílu
+420 605 155 155 A.Prudký
místopředseda
+420 605 410 260 P.Beznoska

Vyhledávání

SSCO --  Speed skating club Otrokovice

ZLÍNSKÝ KRAJ MĚSTO OTROKOVICE ČAS JISKRA

TOPlistTOPlist

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode