Je skvělé vyhrát, přetěžké je vyhrávat

Inhalace kyslíkem

17.03.2009 00:32

Studie: vliv inhalace kyslíku
na anaerobní zatížení
 

 

Přinášíme Vám nejzajímavější závěry z nezávislé studie Univerzity Karlovy v Praze zaměřené na zjištění vlivu inhalace 99,5 % kyslíku na opakované krátkodobé anaerobní zatížení.

 

Souhrn

Cílem pilotního výzkumu bylo ověřit vliv inhalace 99,5 % kyslíku na regeneraci. Zdrojem koncentrovaného O2 byl přípravek Oxyfit. Probandi absolvovali v rozmezí 10 minut dva 30-s Wingate testy. Celé testování bylo zopakováno dvakrát, v pauze mezi testy inhalovali sportovci Oxyfit nebo placebo (vzduch z láhve Oxyfit) v náhodném pořadí. Pilotní výzkum prokázal signifikantně (p < 0,03) menší pokles výkonu u opakovaného Wingate testu po inhalaci 99,5 % O2 ve srovnání s placebem. Výsledky studie naznačují, že inhalace koncentrovaného O2 může kladně ovlivnit procesy krátkodobého zotavení.

 

Úvod

Již řadu let se inhalace kyslíku používá při respiračních a oběhových problémech. Využití O2 se neomezuje jen na terapii, ale studují se i možnosti ovlivnění výkonnosti. Hollmann et. al. (1990) uvádějí, že při hyperoxickém tréninku lze zvýšit intenzitu zatížení až o 10 %. Výzkumů potvrzujících přínosy užívání koncentrovaného O2 na výkon byla publikována řada (Bannister et al., 1954; Snell et al., 1986; Morris et al., 2000). Jiné studie naopak přínosy pro sport nepotvrdily (Murphy, 1986; Robbins et al., 1992; Yamaji et al., 1985).

V návaznosti na tyto studie jsme se zaměřili na otázku, zda inhalace 99,5 % O2 ovlivní regeneraci mezi opakovanými krátkodobými anaerobními zátěžemi. Oxyfit, přípravek obsahující O2 o koncentraci 99,5 %, vyrábí Newpharm SA. Dovozcem do ČR je Linde Gas a.s., která doporučuje jeho využití zejména "k rychlejšímu návratu ze zátěžových situací do normálního rytmu, resp. k rychlejší regeneraci". Přípravek dle distributora dále pomáhá "při a po sportu, pro zvýšení koncentrace a zmírnění únavy za volantem" (www.oxyfit.cz).

 

Cíle a hypotézy

Cílem studie bylo ověřit vliv inhalace Oxyfitu na krátkodobou regeneraci při sportovním zatížení. Pro ověření jsme vybrali experimentální model jeho inhalace mezi dvěma anaerobními výkony, s využitím dvojitého slepého pokusu. Jako vzorový sport, splňující kritéria opakovaných "supramaximálních" zátěží sloužil lední hokej. Ke srovnání jsme využili dvou testování během týdne, každé zahrnovalo dva 30-s Wingate testy v rozmezí deseti minut. Při každém testování probandi inhalovali Oxyfit nebo placebo.

Model testování v laboratoři byl zvolen tak, aby se blížil reálnému utkání. Délka Wingate testu (30 s) řádově odpovídá zatížení hráče na ledě při jednom střídání. Interval mezi Wingate testy je přibližně přestávka mezi třetinami. V návaznosti na uvedené skutečnosti jsme formulovali následující hypotézy:

 • H0: Inhalace Oxyfitu i placeba neovlivní krátkodobé regenerační procesy mezi opakovaným anaerobním zatížením. Rozdíl výkonu ve Wingate testech bude obdobný za inhalace koncentrovaného kyslíku i inhalace placeba.
 • H1: Inhalace Oxyfitu ovlivní krátkodobou regeneraci mezi opakovaným anaerobním zatížením. Rozdíl výkonu ve Wingate testech bude menší za inhalace O2 než placeba.

 

Metody, výzkumný soubor

Úcastníci studie (n=10) byli členy hokejového týmu UK FTVS, všichni disponovali dobrým zdravotním stavem a velmi dobrou kondicí.

Hokejisté absolvovali dvě testování v rozmezí týdne, která zahrnovala dva Wingate testy. Mezi testy inhalovali v náhodném pořadí Oxyfit a placebo frekvencí dle doporučení dovozce. Láhev s Oxyfitem obsahovala 99,5 % O2, láhev stejného vzhledu s placebem byla naplněna vzduchem. Během sledování nebylo probandům ani personálu známo, zda je inhalován Oxyfit nebo placebo. Na začátku byli všichni účastníci poučeni jak inhalovat.

K testování byl využit ergometr Monark kalibrovaný pro výkony až 1500 W s frekvencí otáček 50 - 160 ot./min. Před testem jsme sledované osoby instruovali o nutnosti od začátku pracovat maximálním úsilím a že v průběhu testu nesmí uplatnit žádnou strategii rozložení sil. Testování předcházelo 5 min. rozcvičení.

Ve Wingate testu bylo využito zatížení 6 W/kg. Co se týká techniky jízdy, nebyli vyšetřovaní nijak omezováni. V průběhu testu jsme měřili SF, po ukončení odebírali krev ke stanovení laktátu (Heller et al., 1991).

 

Z křivky výkonu v jednotlivých otáčkách byly stanoveny parametry testu:

 • max. anaerobní výkon (Pmax)
 • min. výkon (Pmin)
 • průměrný výkon (Pprům)
 • anaerobní kapacita
 • pokles výkonu mezi Pmax a Pmin
 • doplňkovým ukazatelem byla pozátěžová koncentrace laktátu

Spolehlivost parametrů odvozených z mechanického výkonu je u Wingate testu poměrně vysoká, koeficient korelace mezi testem a retestem se pohybuje mezi 0,91 - 0,93. Index únavy je méně spolehlivý (0,43 < r < 0,74) (Vandewalle et al., 1987). Dosažené výsledky jsme porovnávali t-testem pro párové výběry.

 

Výsledky, diskuse

Průměrné hodnoty parametrů testů dokumentuje Tab. 2. Výsledky ukazují, že probandi nebyli po odpočinku schopni dosáhnout stejného výkonu jako v prvním testu. Pokles výkonu byl u obou testování obdobný; shodně jako průběh srdeční frekvence. Uvedené výsledky odpovídají hokejistům vyšší výkonnostní úrovně (Heller et al., 1998), ale špičkoví hokejisté dosahují cca o 10 % vyšších. Bez ohledu na absolutní výši výsledku zůstává rozhodujícím kritériem rychlost regenerace. Ve zvoleném modelu bylo tímto kritériem zmenšení poklesu rychlostně-silové výkonnosti v druhém testu.

 

  O1 O2 C1 C2
Pmax [W] 1 034 ± 95 1 009 ± 84 1 071 ± 118 1 024 ± 99
Pmax/kg [W/kg] 13,37 ± 0,88 13,05 ± 0,79 13,83 ± 1,07 13,26 ± 1,07
Pmin [W] 634 ± 46 620 ± 84 644 ± 46 623 ± 74
Pmin/kg [W/kg] 8,22 ± 0,59 8,01 ± 0,91 8,34 ± 0,54 8,05 ± 0,80
Pprům[W] 835 ± 62 808 ± 66 854 ± 68 805 ± 58
Pprům/kg [W/kg] 10,81 ± 0,59 10,46 ± 0,69 11,05 ± 0,53 10,44 ± 0,56
AnC [kJ] 25,05 ± 1,86 24,25 ± 1,97 25,62 ± 2,03 24,16 ± 1,71
AnC/kg [J/kg] 324 ± 18 314 ± 21 332 ± 16 313 ± 16
Pokles [W] 400 ± 95 390 ± 105 427 ± 109 401 ± 118
IÚ [%] 38,21 ± 6,37 38,31 ± 8,73 39,30 ± 7,14 38,64 ± 9,22
MP/PP [%] 81,03 ± 4,92 80,30 ± 6,22 80,19 ± 5,06 79,06 ± 6,50
Ot. [1] 53,72 ± 2,95 51,98 ± 3,34 54,90 ± 2,59 51,91 ± 2,64
SF [1/min] 175 ± 5 175 ± 7 177 ± 6 176 ± 7
LA [mmol/l] 14,18 ± 1,97 16,40 ± 1,92 14,56 ± 1,88 17,01 ± 1,68
Tab. 2 Průměrné hodnoty parametrů Wingate testu (průměr + sm. odchylka) v prvním
a druhém testu za inhalace kyslíku (O1, O2) a placeba (C1, C2).

Tab. 3 ukazuje, že průměrný pokles výkonu ve druhém testu byl výraznější po inhalaci vzduchu než po Oxyfitu. Výsledky vykazovaly variabilitu a rozdíl nebyl statisticky významný. Na druhou stranu anaerobní kapacita vyjadřující v testu vykonanou práci vykazovala téměř o polovinu menší pokles při inhalaci O2 než placeba. Uvedený rozdíl byl statisticky významný (p < 0,02 až p < 0,03).

 

  O1 - O2 C1 - C2 Stat. význ.
Pmax [W] 24,45 ± 37,12 46,79 ± 43,70 n.s.
Pmax/kg [W/kg] 0,32 ± 0,50 0,57 ± 0,48 n.s.
Pmin [W] 14,57 ± 50,52 20,53 ± 56,11 n.s.
Pmin/kg [W/kg] 0,21 ± 0,65 0,29 ± 0,70 n.s.
Pprům [W] 27,09 ± 19,68 49,23 ± 29,18 p < 0,03
Pprům/kg [W/kg] 0,35 ± 0,27 0,61 ± 0,33 p < 0,02
AnC [kJ] 0,80 ± 0,59 1,46 ± 0,86 p < 0,03
AnC/kg [J/kg] 10,52 ± 7,70 18,86 ± 10,62 p < 0,03
Pokles [W] 9,88 ± 72,56 26,28 ± 86,67 n.s.
IÚ [%] -0,10 ± 5,96 0,66 ± 6,85 n.s.
MP/PP [%] 0,73 ± 3,24 1,13 ± 3,16 n.s.
Ot. [1] 1,74 ± 1,26 2,99 ± 1,78 p < 0,03
SF [1/min] 0,20 ± 3,34 1,40 ± 4,41 n.s.
LA [mmol/l] -2,22 ± 1,34 -2,45 ± 1,45 n.s.
Tab. 3 Průměrné hodnoty poklesu parametrů Wingate testu (průměr + sm. odchylka) mezi
prvním a druhým testem za podmínek inhalace kyslíku (O1, O2) a za použití placeba (C1, C2).

Výsledky dokumentují, že inhalace 99,5 % O2 příznivě ovlivňuje krátkodobé regenerační procesy v daném modelovém uspořádání. Průběh regenerace je závislý na intenzitě a délce předchozího zatížení, která byla v našem testování odlišná od jiných modelů (Robbins et al., 1992; Yamaji et al., 1985), kde příznivý vliv inhalace O2 na zotavení nebyl prokázán.

Zůstává otázkou, jak dlouho vlastně Oxyfit účinkuje? Podle našeho názoru i literatury (např. Robbins et al., 1992; Yamaji et al., 1985) se jedná o desítky sekund až minuty. Důvodem je omezená kapacita tkání navázat nefyziologicky zvýšené množství kyslíku.

Počet inspirací (stlačení speciálního uzávěru prostřednictvím masky) z láhve při jedné aplikaci byl v souladu s pokyny dovozce 8x. Není nám známo, proč dovozce udává pro jednu aplikaci právě 8 inspirací. Nebyli jsme schopni přesně kvantifikovat délku jednotlivé inspirace.

Vzhledem k tomu, že výsledky této pilotní studie mohou mít širší dopad na sportovní praxi, doporučujeme možnosti využití Oxyfitu dále ověřit na větším vzorku probandů. Dále by bylo vhodné se zaměřit na další metody a postupy související s možnostmi aplikace a využití Oxyfitu.

 

Závěry

Výzkum prokázal signifikantní rozdíl inhalace Oxyfitu a placeba na průběh regenerace před druhým zatížením ve prospěch Oxyfitu.

Hypotézu H0 se podařilo vyvrátit, H1 naopak potvrdit.

Na základě našeho měření lze konstatovat, že inhalace Oxyfitu v pauze mezi supramaximálními zátěžemi má prokazatelný vliv na lepší výkon v následném anaerobním zatížení.


 

Literatura:

 • BANNISTER, R.G. et al. (1954). The effects on the respiration and performance exercise of adding oxygen to the inspired air. J. Physiol., 125.
 • HELLER, J. et al. (1991). Anaerobní zátěžové "all-out" testy: Volba typu a doby trvání zátěže. Čas. Lék. ces., 130.
 • HELLER, J. at al. (1998). Anaerobic performance in young and adult ice hockey players. In. Jeschke, D. Wissenschaftliche Berichte und Materialen BISp. 6. Köln. Sport und Buch Strauss.
 • HOLLMANN, W., HETTINGER, T. (1990). Sportmedizin. Arbeits und Trainingsgrundlagen. Stuttgart. Verlag.; MORRIS D.M. et al. (2000). The effects of breathing supplemental oxygen medicine altitude training on cycling performance. J. of Science and Med. in Sport, 3.
 • MURPHY, C.L. (1986). Pure oxygen doesn’t help athlete’s recovery. Phys. Sportsmed., 14.
 • ROBBINS M.K. et al. (1992). Effects of oxygen breathing following submaxima and maxima exercise on recovery and performance. Med. and Science in Sports and Exercise, 24.
 • SNELL, P.G. et al. (1986). Does 100 % oxygen aid recovery from exhaustive exercise? Med. and Science in Sports and Exercise, 18.
 • VANDEWALLE et al. (1987). Standard anaerobic tests. Sports Med., 4.
 • YAMAJI, K. et al. (1985). Effect of physical working capacity of breathing 100 % O2 during rest or exercise. J. of Sports Med. and Phys. Fitness, 25.

Kontakt

Jiří Urban

tuhykk@seznam.cz

OTROKOVICE
765 02 Česká republika
SKYPE: atleturban

MASTERS - veteráni
+420 728 524 888 J.Urban
+420 703 535 060 J.Janoušek
+420 605 020 263 P.Gybas
+420 775 627 572 Z.Plesarová
+420 604 636 901 R.Novák
+420 608 224 946 F.Uhlík

předseda atletického oddílu
+420 605 155 155 A.Prudký
místopředseda
+420 605 410 260 P.Beznoska

Vyhledávání

SSCO -- Speed skating club Otrokovice

ZLÍNSKÝ KRAJ MĚSTO OTROKOVICE ČAS JISKRA

TOPlistTOPlist

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode